Algemene voorwaarden

Welkom!

Leatherworks.be wordt doorverwezen naar saddlefit.be en hieronder enkel als saddlefit.be vermeld.
Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de websites van LeatherworkS, genaamd saddlefit.be en sursha.be, alsook de voorwaarden rond de dienst zadelpassen, trainingen en lessen.
Door deze websites te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf sursha.be en saddlefit.be niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Cookies: zie privacy policy

Verkoopvoorwaarden

Contractuele bedingen
Alle offertes, leveringen, facturen en overeenkomsten zijn onderworpen en worden uitgevoerd volgens de hierna vermelde algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkende bepalingen.
De algemene contractuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts tegenstelbaar mits formele aanvaarding.

Betalingen
Alle prijzen vermeld op de websites: Saddlefit.be (LeatherworkS.be) en Sursha.be zijn in EURO, inclusieve eventuele taxen en exclusieve leverings- of vervoerskosten.

Betalingen voor de bestellingen online zijn steeds te voldoen tijdens het bestelproces. Een factuur kan worden opgevraagd.

De betaling voor een zadelpasconsult ter plaatse en bijhorende diensten, alsook de lessen en trainigssessies zijn steeds onmiddellijk ter plaatse te voldoen met volgende mogelijkheden: cash, Payconic en MobilePay.
Een factuur kan hiervoor later worden opgesteld.

Wordt de betaling niet ter plaatse voldaan, zal een forfaitaire schadevergoeding, zonder ingebrekestelling, verschuldigd zijn van €5 na 4 dagen, te verhogen met €10 per 7 dagen.
Facturen voor andere diensten of leveringen zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur.

Blijft een factuur onbetaald na die datum zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 10% of een minimum van €40. Blijft een factuur alsnog onbetaald, volgt een ingebrekestelling waarbij alle ontstane kosten worden aangerekend met een minimum van €50. In de volgende fase zal er gebruik gemaakt worden van een incassobureau, waarvan de kosten op de schuldenaar worden verhaald.

Klachten en verantwoordelijkheid
De verkoper garandeert de conformiteit der geleverde producten, doch is niet verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen, veroorzaakt door de manier van verwerking en/of aanwending.
De aansprakelijkheid van de leverancier wordt uitgesloten voor schade, toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks veroorzaakt.
In al de gevallen waar de verantwoordelijkheid van de leverancier kan worden weerhouden, zal deze beperkt blijven tot de gedeeltelijke of algehele teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen of tot de vervanging der geleverde koopwaar.
Klachten met betrekking tot geleverde en/of gefactureerde goederen worden enkel in overweging genomen indien ze schriftelijk en binnen de 8 dagen worden kenbaar gemaakt.

Bestwistingen
Alle geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen en dienen beoordeeld naar Belgisch recht.

Licentie:
Tenzij anders vermeld, bezit LeatherworkS, Saddlefit en Sursha en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op deze websites. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf sursha.be of saddlefit.be voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:
– Materiaal van Sursha of Saddlefit kopiëren of opnieuw publiceren
– Materiaal van Sursha of Saddlefit verkopen, verhuren of in sublicentie geven
– Materiaal van Sursha of Saddlefit reproduceren, dupliceren of kopieren
– Herdistribueren van inhoud van Sursha of Saddlefit

Deze overeenkomst begint op deze datum 20/08/2018

Hyperlinks naar onze inhoud:
De volgende organisaties kunnen naar onze websites linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
– Overheidsinstanties;
– Zoekmachines;
– Nieuwsorganisaties;
– Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
– Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
– algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
– dot.com-gemeenschap sites;
– verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
– online directory-distributeurs;
– internetportalen;
– accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
– onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Saddlefit of Sursha; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar sonja@leatherworks.be. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. Binnen de 2 weken mag u van ons een reactie verwachten.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Saddlefit of Sursha of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:
We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website:
Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je vraag te reageren.

We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Delen van deze websites bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Saddlefit filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Saddlefit, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Saddlefit niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

Saddlefit behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

 • Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleen je Saddlefit een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Disclaimer:
Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.